Prawo i interpretacje

 

Wszelkie działania z dziedziny e-mailingu warunkowane są następującymi aktami prawnymi:

 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawą z dnia 16 lipca 2005 r. Prawo telekomunikacyjne,
 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Najważniejsze postanowienia ww. ustaw:

 

 1. Kryteria poprawności zgody:
 • nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści
 • może być wyrażona drogą elektroniczną, pod warunkiem jej utrwalenia i potwierdzenia przez użytkownika
 • może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

 

 1. Informacja handlowa:

Należy przez nią rozumieć każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

 

 1. Wymogi dotyczące pozyskania zgody:
 • Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny (ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną)
 • Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę (Prawo telekomunikacyjne)