Polityka prywatności


Ochrona prywatności Użytkowników jest dla WeNet Sp. z o.o. szczególnie ważna.
Z tego względu Użytkownicy serwisu panoramadanych.pl mają zagwarantowane najwyższe standardy ochrony prywatności. WeNet Sp. z o.o. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane udostępniane w serwisie internetowym panoramadanych.pl są wykorzystywane w celu realizacji doniosłego interesu społecznego, tj. zapewnieniu ogółowi społeczeństwa powszechnego i bezpłatnego dostępu do danych przedsiębiorców działających na rynku polskim, a także umożliwienia łatwego nawiązania kontaktu z przedsiębiorcami. Serwis panoramadanych.pl został stworzony do wypełniania wyżej opisanego celu.

Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako RODO) w celu zapewnienia przez WeNet Sp. z o.o. bezpieczeństwa danych osobowych przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu panoramadanych.pl oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług – łącznie z usługami oferowanymi poza witryną panoramadanych.pl.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego panoramadanych.pl oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług – łącznie z usługami oferowanymi poza witryną panoramadanych.pl,
a także każdy podmiot, którego dane publikowane są w serwisie panoramadanych.pl (dalej jako Użytkownik). Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie panoramadanych.pl jest WeNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14 A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000116894, o kapitale zakładowym w wysokości 12.469.000 złotych (dalej jako WeNet Sp. z o.o.).

WeNet Sp. z o.o. powołała Inspektora Ochrony Danych w osobie Wojciecha Zaręby, który dostępny jest pod adresem: iod@wenet.pl. Oczywiście można się z nim skontaktować również poprzez wysłanie poczty tradycyjnej – na wskazany wyżej adres WeNet Sp. z o.o. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z WeNet Sp. z o.o. umowy, lub podjęcia przez WeNet Sp. z o.o. działań na żądanie Użytkownika, lub do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WeNet Sp. z o.o. lub w zakresie niezbędnym
do wypełnienia ciążącego na WeNet Sp. z o.o. obowiązku prawnego – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa tj. 2 art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi WeNet Sp. z o.o. informowanie Użytkownika o nowych ofertach
i rabatach.

I. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z serwisu panoramadanych.pl przez Użytkownika oznacza akceptację przez Użytkownika tego, że WeNet Sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik sprawuje jednakże kontrolę nad sposobem przetwarzania jego danych, w tym wykorzystywania oraz udostępniania, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale
V niniejszej Polityki Prywatności „Prawa Użytkownika”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika,
ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. WeNet Sp. z o.o. informuje Użytkownika
o możliwości wycofania zgody przed wyrażeniem przez Użytkownika zgody.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z serwisu panoramadanych.pl, działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ PANORAMĘ FIRM

 1. Sposób pozyskiwania danych osobowych.

 1. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika.

WeNet Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:

 • wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu na stronie internetowej panoramadanych.pl formularzowi kontaktowego,

 • stworzenie przez Użytkownika konta klienta w serwisie panoramadanych.pl,

 • korzystania przez Użytkownika z usług i produktów oferowanych przez WeNet Sp. z o.o.,

 • kontaktowania się Użytkownika z WeNet Sp. z o.o. w celu uzyskania pomocy technicznej, złożenia reklamacji lub w innym celu,

 • poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług WeNet Sp. z o.o. za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania działającego na urządzeniu Użytkownika.

 1. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł.

WeNet Sp. z o.o. pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł niż bezpośrednio od Użytkownika, tj.:

 • z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publicznie dostępne rejestry typu KRS, CEIDG, baza internetowa REGON lub domeny publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.

 • od stron trzecich, jednakże dane te podlegają szczególnej ochronie,
  z zastosowaniem praktyk wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności,
  a także innych dodatkowych ograniczeń w zależności od źródła, z którego dane zostają pozyskane,

 • od brokerów danych, od których WeNet Sp. z o.o. kupuje dane demograficzne jako uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie,

 • od dostawców usług, którzy dostarczają WeNet Sp. z o.o. informacje
  na temat lokalizacji Użytkowników w oparciu o adresy IP Użytkowników,

 • od partnerów, z którymi WeNet Sp. z o.o. oferuje produkty oraz usługi lub prowadzi wspólnie działa marketingowe.

2. Dane przetwarzane przez WeNet Sp. z o.o.

Zakres gromadzonych przez WeNet Sp. z o.o. danych dotyczących Użytkowników może się różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.

WeNet Sp. z o.o. gromadzi w szczególności dane osobowe i nieosobowe jak wymienione poniżej.

 1. Dane przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki cywilnej)

  • Login name,

  • Nazwa przedsiębiorstwa,

  • Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w formie spółki cywilnej,

  • Adresy prowadzenia działalności gospodarczej z kodem pocztowym
   i współrzędnymi geograficznymi,

  • Adres do korespondencji,

  • Adres strony internetowej przedsiębiorstwa,

  • NIP,

  • REGON,

  • Branże, w których działa przedsiębiorstwo,

  • Informacje dotyczące biznesowej specyfiki działalności przedsiębiorstwa,

  • Numery telefonów przedsiębiorstwa,

  • Adresy poczty elektronicznej przedsiębiorstwa,

 • Stanowisko

 • ID firmy,

 • IP komputera.

 1. Dane osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych WeNet Sp.
  z o.o.

 • IP komputera,

 • Informacje zawarte w plikach Cookies i podobnych technologii dotyczące interakcji Użytkownika z serwisem panoramadanych.pl

 1. Urządzenia i dane użycia

WeNet Sp. z o.o. gromadzi dane dotyczące urządzenia Użytkownika oraz sposobów powiązania Użytkownika z WeNet Sp. z o.o., jej produktami oraz usługami.

 1. Zawartość plików i wiadomości Użytkownika

WeNet Sp. z o.o. gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy jest to wymagane do udostępniania mu usług oraz produktów, w tym gromadzi: temat i treść wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.

 1. Opinie

WeNet Sp. z o.o. gromadzi informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie oraz oceny produktów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego. Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, WeNet Sp. z o.o. gromadzi treść rozmów telefonicznych oraz sesje na czacie
z przedstawicielami. WeNet Sp. z o.o. uprzedza Użytkownika, gdy rozmowa jest monitorowana lub nagrywana.

III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WeNet Sp. z o.o.

Sposób przetwarzania przez WeNet Sp. z o.o. danych osobowych dotyczących Użytkownika zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług WeNet Sp. z o.o..

Poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego, jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.

 1. Prowadzenie powszechnej bazy przedsiębiorców oraz jej udostępnianie (prawnie uzasadniony interes realizowany przez WeNet Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Podstawowym celem korzystania z danych osobowych Użytkownika przez WeNet Sp. z o.o. jest prowadzenie powszechnej ogólnodostępnej bazy przedsiębiorców. W tym względzie dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w zakresie prezentacji danych podmiotów gospodarczych w serwisach internetowych prowadzonych przez WeNet Sp. z o.o., w szczególności w serwisie panoramadanych.pl, w celu wymiany informacji o usługach i produktach dostępnych na polskim rynku oraz łączenia dostawców z odbiorcami. Dla zapewnienia pełnej realizacji wspomnianego celu, w tym uzyskania źródła finansowania dla prowadzenia i doskonalenia serwisu panoramadanych.pl, WeNet Sp. z o.o. udostępnia zgromadzoną bazę przedsiębiorców swoim Zaufanym Partnerom, tj. podmiotom, którzy poddani zostali gruntownej ocenie pod kątem zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Aktualna Lista Zaufanych Partnerów. Ponadto dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w zakresie umieszczenia danych w serwisie panoramadanych.pl, ich publikacji, aktualizacji oraz usuwania z serwisu.

 1. Usługi, konto klienta (wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

WeNet Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych przez WeNet Sp. z o.o.. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się złożyć zamówienie na usługi WeNet Sp. z o.o., które mają charakter odpłatny, WeNet Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy. Jeśli Użytkownik założy konto klienta w serwisie panoramadanych.pl wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu należytego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu Użytkownika do konta klienta.

 1. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez WeNet Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)

WeNet Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji
z nim w spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail, umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach oferowanych usług, w tym świadczonej usługi konta klienta, łącznie z wiadomościami tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą oferowanych produktów i usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert WeNet Sp. z o.o.. W ramach realizowanego prawnie uzasadnionego interesu społecznego w postaci upowszechniania informacji o polskich przedsiębiorcach
w ramach serwisu panoramadanych.pl

WeNet Sp. z o.o. komunikuje się Użytkownikiem w sprawach związanych
z umieszczeniem danych osobowych Użytkownika w serwisie panoramadanych.pl w formie wizytówki i zarządzaniem danymi umieszczonymi na wizytówce oraz sposobu ich prezentacji, jak również statystyką związaną z wyszukiwaniem
i otwarciami wizytówki Użytkownika. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi na jego reklamacje. WeNet Sp. z o.o. wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu komentowania działalności, usług i produktów WeNet Sp. z o.o. oraz podmiotów z nim współpracujących lub umieszczonych w bazie przedsiębiorców serwisu panoramadanych.pl.

 1. Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony interes realizowany przez WeNet Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit b oraz f RODO)

WeNet Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WeNet Sp. z o.o. w przypadku wykształcenia się relacji gospodarczej między WeNet Sp. z o.o. a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą zarówno ofert WeNet Sp. z o.o. jak i podmiotów z nim współpracujących, a należących do następujących kategorii: budownictwo, dom
i ogród, finanse i ubezpieczenia, motoryzacja i transport, przemysł i energetyka, telekomunikacja i internet, turystyka, zdrowie i uroda, reklama i e-commerce.

Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego Użytkownika (tzw. „profilowanie”) poprzez korzystanie z:

 • danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,

 • danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika z usług WeNet Sp. z o.o.,

 • informacji dostarczonych przez strony trzecie,

 • danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,

 • sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.

Przetwarzając dane osobowe na potrzeby reklam, w tym także dotyczących podmiotów współpracujących z WeNet Sp. z o.o.WeNet Sp. z o.o. nie udostępnia danych osobowych Użytkownika reklamodawcom ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez Użytkownika; wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie bazy danych przedsiębiorców pochodzących z serwisu panoramadanych.pl Zaufanym Partnerom, jednakże w tego typu przypadkach Zaufani Partnerzy zobowiązani zostają do nieprzetwarzania danych w celach marketingowych bez ważnej podstawy prawnej.

 1. Ulepszanie serwisu panoramadanych.pl (prawnie uzasadniony interes WeNet Sp.
  z o.o.
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

WeNet Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania serwisu panoramadanych.pl, oferowanych produktów oraz usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych funkcji, zgromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów i znajdowaniu możliwości biznesowych, a tym samym pełniejszej realizacji misji serwisu panoramadanych.pl.

Dane dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez WeNet Sp. z o.o. w zakresie badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu stałego poprawiania serwisu panoramadanych.pl.

 1. Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes WeNet Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

WeNet Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.

 1. Rozpatrywanie skarg (prawnie uzasadniony interes WeNet Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. fRODO)

WeNet Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu obsługi skarg zgłaszanych przez Użytkowników. WeNet Sp. z o.o. posiada zgodny z prawem interes, aby odpowiadać na żądania lub skargi zgłaszane przez Użytkowników za pośrednictwem istniejących kanałów kontaktowych oraz podejmować niezbędne działania w celu rozpatrzenia tego typu zgłoszeń.

 1. Archiwizacja (prawnie uzasadniony interes WeNet Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

WeNet Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu archiwizacji danych. WeNet Sp. z o.o. gromadzi dane osobowe Użytkownika w zakresie przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania na potrzeby realizacji innych prawnie uzasadnionych celów lub realizacji ustawowych obowiązków spoczywających na WeNet Sp. z o.o..

 1. Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes WeNet Sp. z o.o. – art. 6 ust. 1 lit. fRODO)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z serwisu panoramadanych.pl, w szczególności poprzez założenie konta klienta, złożenie za jego pośrednictwem zamówienia na produkty lub usługi, WeNet Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem czynności windykacyjnych obejmujących także możliwość sprzedaży wierzytelności, a także analizowania potencjalnych naruszeń zasad korzystania z serwisu panoramadanych.pl.

 1. Dokumentacja podatkowa (realizacja obowiązku ustawowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi WeNet Sp. z o.o., które mają charakter odpłatny, WeNet Sp. z o.o. będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PANORAMĘ FIRM

Dane dotyczące Użytkownika zamieszone w serwisie internetowym panoramadanych.pl pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak publicznie dostępne rejestry (KRS iCEiDG) lub domeny publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. Zaufanym Partnerom WeNet Sp. z o.o. do celów marketingowych lub analitycznych (aktualna Lista Zaufanych Partnerów).

 2. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu
  w postaci marketingu bezpośredniego usług własnych WeNet Sp. z o.o.,

 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających WeNet Sp. z o.o.
  w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

 4. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WeNet Sp. z o.o., np. dostawcom usług technicznych obsługującym infrastrukturę techniczną potrzebną do prowadzenia serwisu panoramadanych.pl;

 5. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu
  o stosowną podstawę prawną.

 1.  Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

WeNet Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest
to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,
  w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

 4. w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UEUSA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, WeNet Sp. z o.o. poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na żądanie, WeNet Sp. z o.o. udostępnia kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

V. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie mógł w pełni skorzystać z niektórych produktów lub usług oferowanych przez WeNet Sp. z o.o.. W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika
z przysługujących mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z WeNet Sp. z o.o. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres iod@wenet.pl. Część praw jako podmiotu danych osobowych Użytkownik może zrealizować poprzez konto klienta w serwisie panoramadanych.pl.

 1. Prawo dostępu do danych

Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od WeNet Sp. z o.o. potwierdzenia, czy są przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania
i kategorie przetwarzanych danych.

Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu.

 1. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji w całym zbiorze danych, który go dotyczy.

Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj. Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych danymi nieprawidłowymi.

W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.

 1. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 3. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych;

 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega WeNet Sp. z o.o.;

 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez WeNet Sp. z o.o. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, WeNet Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa mających zastosowanie do WeNet Sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z serwisów internetowych lub innych usług WeNet Sp. z o.o..

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający WeNet Sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych;

 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. WeNet Sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie WeNet Sp. z o.o. są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. W przypadku ograniczenia przetwarzania, WeNet Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:

 • za zgodą Użytkownika lub

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

 • w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub

 • z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 1. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe go dotyczące, które dostarczył WeNet Sp. z o.o. oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi.

Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez WeNet Sp. z o.o. bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo do sprzeciwu

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych:

 1. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej WeNet Sp. z o.o.,

 2. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,

 3. w uzasadnionym celu WeNet Sp. z o.o..

Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat, istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.

 1. Prawo wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

VI. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ PANORAMĘ FIRM

WeNet Sp. z o.o. korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby zapewnić optymalną obsługę wizyty Użytkownika w serwisie panoramadanych.pl, umożliwić szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze funkcjonalności serwisu, a także w celach marketingowych oraz remarketingowych (obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na podstawie aktywności Użytkownika na poszczególnych podstronach serwisu panoramadanych.pl). Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera WeNet Sp. z o.o.. W serwisie panoramadanych.pl wykorzystywane są również inne dostępne technologie, pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce Użytkownika w odpowiednich magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies lub podobnych technologiach, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnoście stosowanych przez Panoramę Firm technologii dostępne są w Polityce cookies.

VII. INNE WAŻNE INFORMACJE 

  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

WeNet Sp. z o.o. wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez WeNet Sp. z o.o. systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez WeNet Sp. z o.o. dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

  1. Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to, że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne cele przetwarzania tych danych.

WeNet Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

  1. przez okres niezbędny dla osiągnięcia prawnie uzasadnionego interesu społecznego w postaci prowadzenia powszechnie dostępnej bezpłatnej bazy przedsiębiorców dostępnej w serwisie panoramadanych.pl, nie później niż b. i ewidencji przedsiębiorców (CEIDG i KRS);

  2. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem i rozwojem serwisu panoramadanych.pl;

  3. w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;

  4. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych umów;

  5. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

 1. w przypadku innych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie WeNet Sp. z o.o. – przez okres niezbędny do osiągniecia tych celów.

W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego lub zezwalać przepisy prawa.

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych WeNet Sp. z o.o., w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

  1. Zmiany polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszczoną w serwisie panoramadanych.pl lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, WeNet Sp. z o.o. rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.

  1. Zakres zastosowania

Niniejsza Polityk Prywatności znajduje odpowiednie zastosowanie do wszystkich serwisów branżowych i specjalistycznych prowadzonych przez WeNet Sp. z o.o. na bazie serwisu WeNet Sp. z o.o. w tym w szczególności: panoramadanych.pl, budownictwo.pl, numo.pl, firma.panoramadanych.pl.

  1. Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może skontaktować się z WeNet Sp. z o.o.
za pośrednictwem wiadomości wysłanej na e-mail: iod@wenet.pl lub drogą pocztową na następujący adres: WeNet Sp. z o.o.. ul. Postępu 14A 02-676 Warszawa.


Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować