Polityka prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Panorama Firm Sp. z o.o. szczególnie ważna. Z
tego względu Użytkownicy serwisu panoramadanych.pl mają zagwarantowane najwyższe
standardy ochrony prywatności. Panorama Firm Sp. z o.o. jako administrator danych dba o
bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych. Dane udostępniane w
serwisie internetowym panoramadanych.pl są wykorzystywane w celu realizacji doniosłego
interesu społecznego, tj. zapewnieniu ogółowi społeczeństwa powszechnego i bezpłatnego
dostępu do danych przedsiębiorców działających na rynku polskim, a także umożliwienia
łatwego nawiązania kontaktu z przedsiębiorcami. Serwis panoramadanych.pl został stworzony
do wypełniania wyżej opisanego celu.
Mając na względnie powyższe oraz wobec wymogów wprowadzonych przez Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (dalej jako
RODO) w celu zapewnienia przez Panorama Firm Sp. z o.o. bezpieczeństwa danych
osobowych przyjęta została niniejsza Polityka Prywatności.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu panoramadanych.pl oraz innych
powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług – łącznie z usługami oferowanymi poza
witryną panoramadanych.pl.
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu
internetowego panoramadanych.pl oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz
usług – łącznie z usługami oferowanymi poza witryną panoramadanych.pl, a także każdy
podmiot, którego dane publikowane są w serwisie panoramadanych.pl (dalej jako Użytkownik).
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie panoramadanych.pl jest Panorama
Firm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14 A, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000116894, o kapitale zakładowym
w wysokości 12.469.000 złotych (dalej jako Panorama Firm).
Panorama Firm powołała Inspektora Ochrony Danych w osobie Michała Sztąberka, który
dostępny jest pod adresem: iod@pf.pl. Oczywiście można się z nim skontaktować również
poprzez wysłanie poczty tradycyjnej – na wskazany wyżej adres Panoramy Firm.
W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Użytkownika z Panoramą Firm umowy,
lub podjęcia przez Panoramę Firm działań na żądanie Użytkownika, lub do osiągnięcia celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Panoramę Firm, lub w
zakresie niezbędnym do wypełnienia ciążącego na Panoramie Firm obowiązku prawnego –
przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje na podstawie przepisu prawa tj.
2
art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. f) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Użytkownika
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez
Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże w zakresie w jakim zgoda na
przetwarzanie danych osobowych Użytkownika została wyrażona przez niego wyłącznie w
celach marketingowych, podanie przez Użytkownika jego danych osobowych jest
dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Panoramie Firm
informowanie Użytkownika o nowych ofertach i rabatach.
I. ZGODA UŻYTKOWNIKA
Korzystanie z serwisu panoramadanych.pl przez Użytkownika oznacza akceptację przez
Użytkownika tego, że Panorama Firm gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe
i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik sprawuje jednakże kontrolę
nad sposobem przetwarzania jego danych, w tym wykorzystywania oraz udostępniania, co
szczegółowo zostało opisane w rozdziale V niniejszej Polityki Prywatności „Prawa
Użytkownika”.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę Użytkownika, ma on
prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem. Panorama Firm informuje Użytkownika o możliwości wycofania zgody przed
wyrażeniem przez Użytkownika zgody.
W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie
korzystał z serwisu panoramadanych.pl, działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na
aktualne warunki Polityki Prywatności.
II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ PANORAMĘ FIRM
1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
a. Dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Użytkownika
Panorama Firm pozyskuje dane osobowe w dwojaki sposób. Pierwszym sposobem jest
pozyskanie danych osobowych bezpośrednio od Użytkownika, poprzez:
 wysłanie przez Użytkownika wiadomości, dzięki udostępnionemu na stronie
internetowej panoramadanych.pl formularzowi kontaktowego,
 stworzenie przez Użytkownika konta klienta w serwisie panoramadanych.pl,
 korzystania przez Użytkownika z usług i produktów oferowanych przez Panoramę
Firm,
 kontaktowania się Użytkownika z Panoramą Firm w celu uzyskania pomocy
technicznej, złożenia reklamacji lub w innym celu,
 poprzez rejestrowanie sposobu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług
Panoramy Firm za pośrednictwem plików cookies i innych technologii oraz
otrzymywaniu raportów o błędach lub danych użycia od oprogramowania
działającego na urządzeniu Użytkownika.
3
b. Dane osobowe pozyskane z innych źródeł
Panorama Firm pozyskuje również dane osobowe z innych źródeł niż bezpośrednio od
Użytkownika, tj.:
 z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publicznie dostępne rejestry typu KRS,
CEIDG, baza internetowa REGON lub domeny publiczne, w których udostępniane są
dane Użytkownika.
 od stron trzecich, jednakże dane te podlegają szczególnej ochronie, z zastosowaniem
praktyk wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, a także innych dodatkowych
ograniczeń w zależności od źródła, z którego dane zostają pozyskane,
 od brokerów danych, od których Panorama Firm kupuje dane demograficzne jako
uzupełnienie danych gromadzonych samodzielnie,
 od dostawców usług, którzy dostarczają Panoramie Firm informacje na temat
lokalizacji Użytkowników w oparciu o adresy IP Użytkowników,
 od partnerów, z którymi Panorama Firm oferuje produkty oraz usługi lub prowadzi
wspólnie działa marketingowe.
2. Dane przetwarzane przez Panoramę Firm
Zakres gromadzonych przez Panoramę Firm danych dotyczących Użytkowników może się
różnić w zależności od celu przetwarzania danych osobowych.
Panorama Firm gromadzi w szczególności dane osobowe i nieosobowe jak wymienione
poniżej.
a. Dane przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
samodzielnie lub w formie spółki cywilnej)
 Login name,
 Nazwa przedsiębiorstwa,
 Imię i nazwisko przedsiębiorcy lub imiona i nazwiska przedsiębiorców działających w
formie spółki cywilnej,
 Adresy prowadzenia działalności gospodarczej z kodem pocztowym i współrzędnymi
geograficznymi,
 Adres do korespondencji,
 Adres strony internetowej przedsiębiorstwa,
 NIP,
 REGON,
 Branże, w których działa przedsiębiorstwo,
 Informacje dotyczące biznesowej specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
 Numery telefonów przedsiębiorstwa,
 Adresy poczty elektronicznej przedsiębiorstwa,
 Stanowisko
 ID firmy,
 IP komputera.
b. Dane osób fizycznych korzystających z serwisów internetowych Panoramy Firm
4
 IP komputera,
 Informacje zawarte w plikach Cookies i podobnych technologii dotyczące
interakcji Użytkownika z serwisem panoramadanych.pl
c. Urządzenia i dane użycia
Panorama Firm gromadzi dane dotyczące urządzenia Użytkownika oraz sposobów
powiązania Użytkownika z Panoramą Firm, jej produktami oraz usługami.
d. Zawartość plików i wiadomości Użytkownika
Panorama Firm gromadzi dane dotyczące zawartości plików i wiadomości Użytkownika, gdy
jest to wymagane do udostępniania mu usług oraz produktów, w tym gromadzi: temat i treść
wiadomości e-mail, tekst lub inną treść wiadomości błyskawicznej, nagranie dźwiękowe i
filmowe wiadomości wideo, nagranie dźwiękowe i transkrypcja wiadomości głosowej
otrzymanej przez Użytkownika lub dyktowanej przez niego wiadomości tekstowej.
e. Opinie
Panorama Firm gromadzi informacje przekazywane przez Użytkownika, w tym opinie oraz
oceny produktów i usług oraz informacje podawane w celu uzyskania wsparcia technicznego.
Ponadto w przypadku nawiązania kontaktu, Panorama Firm gromadzi treść rozmów
telefonicznych oraz sesje na czacie z przedstawicielami. Panorama Firm uprzedza
Użytkownika, gdy rozmowa jest monitorowana lub nagrywana.
III. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH – CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ PANORAMĘ FIRM
Sposób przetwarzania przez Panoramę Firm danych osobowych dotyczących Użytkownika
zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z produktów i usług Panoramy Firm.
Poszczególne cele przetwarzania danych Użytkownika mogą różnić się w zależności od tego,
jaki produkt czy usługę wybiera Użytkownik i jak z niej korzysta.
1. Prowadzenie powszechnej bazy przedsiębiorców oraz jej udostępnianie (prawnie
uzasadniony interes realizowany przez Panoramę Firm – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podstawowym celem korzystania z danych osobowych Użytkownika przez Panoramę Firm
jest prowadzenie powszechnej ogólnodostępnej bazy przedsiębiorców. W tym względzie
dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w zakresie prezentacji danych podmiotów
gospodarczych w serwisach internetowych prowadzonych przez Panoramę Firm, w
szczególności w serwisie panoramadanych.pl, w celu wymiany informacji o usługach i
produktach dostępnych na polskim rynku oraz łączenia dostawców z odbiorcami. Dla
zapewnienia pełnej realizacji wspomnianego celu, w tym uzyskania źródła finansowania dla
prowadzenia i doskonalenia serwisu panoramadanych.pl, Panorama Firm udostępnia
zgromadzoną bazę przedsiębiorców swoim Zaufanym Partnerom, tj. podmiotom, którzy
poddani zostali gruntownej ocenie pod kątem zapewnienia odpowiednich standardów
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Aktualna Lista Zaufanych Partnerów.
Ponadto dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są w zakresie umieszczenia danych
w serwisie panoramadanych.pl, ich publikacji, aktualizacji oraz usuwania z serwisu.
2. Usługi, konto klienta (wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
5
Panorama Firm wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu uwierzytelniania oraz
autoryzowania jego dostępu do usług, w tym również w celu realizacji usług oferowanych
przez Panoramę Firm.
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się złożyć zamówienie na usługi Panoramy Firm,
które mają charakter odpłatny, Panorama Firm będzie przetwarzać dane osobowe
Użytkownika w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz
zapewnienia należytej realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy.
Jeśli Użytkownik założy konto klienta w serwisie panoramadanych.pl wykorzystuje dane
osobowe Użytkownika w celu należytego wykonywania umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną, w tym uwierzytelniania oraz autoryzowania dostępu Użytkownika do konta
klienta.
3. Komunikacja (wykonanie umowy, prawnie uzasadniony cel realizowany przez
Panoramę Firm – art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO)
Panorama Firm wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w
spersonalizowany sposób. Komunikacja ta polega na wysyłaniu wiadomości e-mail,
umieszczaniu powiadomień w witrynach internetowych oraz innych środków w ramach
oferowanych usług, w tym świadczonej usługi konta klienta, łącznie z wiadomościami
tekstowymi oraz powiadomieniami push. Komunikowane Użytkownikowi treści dotyczą
oferowanych produktów i usług, tj. dostępności usług oraz sposobu korzystania z nich,
bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również
sugerowanych ofert Panoramy Firm.
W ramach realizowanego prawnie uzasadnionego interesu społecznego w postaci
upowszechniania informacji o polskich przedsiębiorcach w ramach serwisu panoramadanych.pl
Panorama Firm komunikuje się Użytkownikiem w sprawach związanych z umieszczeniem
danych osobowych Użytkownika w serwisie panoramadanych.pl w formie wizytówki i
zarządzaniem danymi umieszczonymi na wizytówce oraz sposobu ich prezentacji, jak również
statystyką związaną z wyszukiwaniem i otwarciami wizytówki Użytkownika.
Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe
wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów oraz odpowiedzi
na jego reklamacje.
Panorama Firm wykorzystuje również dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu
komentowania działalności, usług i produktów Panoramy Firm oraz podmiotów z nim
współpracujących lub umieszczonych w bazie przedsiębiorców serwisu panoramadanych.pl.
4. Reklama (zgoda, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Panoramę Firm – art.
6 ust. 1 lit b oraz f RODO)
Panorama Firm wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu oferowania mu
dopasowanych do niego reklam, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Panoramy Firm w przypadku wykształcenia się
relacji gospodarczej między Panoramą Firm a Użytkownikiem. Reklamy te dotyczą zarówno
ofert Panoramy Firm jak i podmiotów z nim współpracujących, a należących do
6
następujących kategorii: budownictwo, dom i ogród, finanse i ubezpieczenia, motoryzacja i
transport, przemysł i energetyka, telekomunikacja i internet, turystyka, zdrowie i uroda,
reklama i e-commerce.
Przedstawiane Użytkownikowi reklamy zostają dostosowane indywidualnie do każdego
Użytkownika (tzw. „profilowanie”) poprzez korzystanie z:
 danych podanych bezpośrednio przez Użytkownika,
 danych zgromadzonych przy korzystaniu przez Użytkownika z usług Panoramy Firm,
 informacji dostarczonych przez strony trzecie,
 danych pochodzących z technologii reklamowych, takich jak pliki cookies,
 sygnałów nawigacyjnych, pikseli, tagów reklam oraz identyfikatorów mobilnych.
Przetwarzając dane osobowe na potrzeby reklam, w tym także dotyczących podmiotów
współpracujących z Panoramą Firm, Panorama Firm nie udostępnia danych osobowych
Użytkownika reklamodawcom ani sieciom reklamowych bez wyrażenia na to zgody przez
Użytkownika; wyjątkiem od powyższej reguły jest udostępnianie bazy danych
przedsiębiorców pochodzących z serwisu panoramadanych.pl Zaufanym Partnerom, jednakże w
tego typu przypadkach Zaufani Partnerzy zobowiązani zostają do nieprzetwarzania danych w
celach marketingowych bez ważnej podstawy prawnej.
5. Ulepszanie serwisu panoramadanych.pl (prawnie uzasadniony interes Panoramy Firm –
art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Panorama Firm wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w zakresie prowadzenia działań
analitycznych i statystycznych w celu stałego ulepszania serwisu panoramadanych.pl,
oferowanych produktów oraz usług, zapewnienia lepszych rozwiązań, dodawania nowych
funkcji, zgromadzenia większej liczby odbiorców oraz pomagania w nawiązywaniu kontaktów
i znajdowaniu możliwości biznesowych, a tym samym pełniejszej realizacji misji serwisu
panoramadanych.pl.
Dane dotyczące Użytkowników wykorzystywane są również przez Panoramę Firm w zakresie
badania rynku, badania opinii publicznej oraz dokonywania analizy gospodarczej w celu
stałego poprawiania serwisu panoramadanych.pl.
6. Bezpieczeństwo (prawnie uzasadniony interes Panoramy Firm – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Panorama Firm wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu monitorowania,
zapobiegania, wykrywania i zwalczania oszustw i nadużyć, ochrony innych Użytkowników
przed takimi nadużyciami oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji. W
przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, dane osobowe
Użytkownika zostaną wykorzystane w celu zbadania prawdopodobnego dopuszczenia się
przez osoby niepożądane przestępstwa lub innego naruszenia niniejszej Polityki Prywatności.
7. Rozpatrywanie skarg (prawnie uzasadniony interes Panoramy Firm – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
Panorama Firm przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu obsługi skarg zgłaszanych
przez Użytkowników. Panorama Firm posiada zgodny z prawem interes, aby odpowiadać na
7
żądania lub skargi zgłaszane przez Użytkowników za pośrednictwem istniejących kanałów
kontaktowych oraz podejmować niezbędne działania w celu rozpatrzenia tego typu zgłoszeń.
8. Archiwizacja (prawnie uzasadniony interes Panoramy Firm – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Panorama Firm wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu archiwizacji danych.
Panorama Firm gromadzi dane osobowe Użytkownika w zakresie przeniesienia danych w
inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania na potrzeby
realizacji innych prawnie uzasadnionych celów lub realizacji ustawowych obowiązków
spoczywających na Panoramie Firm.
9. Dochodzenie roszczeń (prawnie uzasadniony interes Panoramy Firm – art. 6 ust. 1 lit. f
RODO)
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z serwisu panoramadanych.pl, w
szczególności poprzez założenie konta klienta, złożenie za jego pośrednictwem zamówienia
na produkty lub usługi, Panorama Firm może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w
zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem czynności windykacyjnych obejmujących
także możliwość sprzedaży wierzytelności, a także analizowania potencjalnych naruszeń
zasad korzystania z serwisu panoramadanych.pl.
10. Dokumentacja podatkowa (realizacja obowiązku ustawowego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się zamówić usługi Panoramy Firm, które mają
charakter odpłatny, Panorama Firm będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w
zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu
realizowanych odpłatnych usług.
IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PANORAMĘ FIRM
Dane dotyczące Użytkownika zamieszone w serwisie internetowym panoramadanych.pl
pochodzą ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak publicznie dostępne rejestry (KRS i
CEiDG) lub domeny publiczne, w których udostępniane są dane Użytkownika.
1. Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom
odbiorców:
a. Zaufanym Partnerom Panoramy Firm do celów marketingowych lub analitycznych
(aktualna Lista Zaufanych Partnerów).
b. dostawcom usług reklamowych lub marketingowych, w przypadku realizacji celu w
postaci marketingu bezpośredniego usług własnych Panoramy Firm,
c. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Panoramę Firm w
dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom
windykacyjnym);
8
d. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Panoramy Firm, np.
dostawcom usług technicznych obsługującym infrastrukturę techniczną potrzebną do
prowadzenia serwisu panoramadanych.pl;
e. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa
np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną.
2. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich
Panorama Firm przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z
zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
a. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
b. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
c. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy;
d. w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –
współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy
Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca
2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UEUSA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod
adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Panorama
Firm poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich
zbierania. Na żądanie, Panorama Firm udostępnia kopię danych, które zostaną
przekazane poza obszar EOG.
V. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo decydować o swoich danych osobowych poprzez dokonanie wyboru
dotyczącego ujawnienia poszczególnych danych osobowych, w tym wyboru ustawień
prywatności. Jednakże w takiej sytuacji Użytkownik musi być świadomy tego, że nie będzie
mógł w pełni skorzystać z niektórych produktów lub usług oferowanych przez Panoramę
Firm.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako
podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z Panoramą Firm za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres iod@pf.pl. Część praw jako podmiotu
danych osobowych Użytkownik może zrealizować poprzez konto klienta w serwisie
panoramadanych.pl.
1. Prawo dostępu do danych
Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Panoramy Firm potwierdzenia, czy są
przetwarzane jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce – jest uprawniony do uzyskania
dostępu do informacji dotyczących szczegółów przetwarzania jego danych, w tym w
szczególności informacji o tym, jaki jest cel przetwarzania i kategorie przetwarzanych
danych.
9
Użytkownik ma również prawo żądać dostarczenia kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu.
2. Prawo do sprostowania danych
Użytkownik ma prawo do sprostowania tych danych osobowych, które są nieprawdziwe. Ma
on prawo żądać zastąpienia, uzupełnienia czy usunięcia błędów, usterek i mylnych informacji
w całym zbiorze danych, który go dotyczy.
Przedmiotem uzupełnienia nie mogą być dane osobowe, które są nieprawidłowe, tj.
Użytkownik nie może żądać zastąpienia, czy też uzupełnienia dotychczasowych danych
danymi nieprawidłowymi.
W sytuacji, gdy przetwarzane dane osobowe są niekompletne, Użytkownik może przedstawić
dodatkowe oświadczenie celem ich uzupełnienia. Dopuszczalne jest przedstawienie takiego
oświadczenia w dowolnej formie, także z wykorzystaniem drogi elektronicznej.
3. Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z
następujących okoliczności:
a. dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej
podstawy prawnej przetwarzania;
c. Użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych
osobowych;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega Panorama Firm;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.
Prawo do bycia zapomnianym, przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w przypadku
skorzystania z prawa do usunięcia danych osobowych i wyłącznie w sytuacji, w której
dotyczące go dane osobowe zostały upublicznione przez Panoramę Firm.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub
wycofaniem zgody, Panorama Firm może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego
obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy przepisów prawa mających zastosowanie
do Panoramy Firm. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię,
nazwisko, adres e-mail czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego,
które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z
korzystaniem z serwisów internetowych lub innych usług Panoramy Firm.
10
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania
Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w
następujących przypadkach:
a. Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
Panorami Firm sprawdzić prawidłowość tych danych;
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c. Panorama Firm nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń;
d. Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie Panoramy Firm są nadrzędne wobec
podstaw sprzeciwu Użytkownika.
W przypadku ograniczenia przetwarzania, Panorama Firm może przetwarzać dane osobowe,
z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
a. za zgodą Użytkownika lub
b. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
c. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
d. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
5. Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Panoramie Firm oraz ma prawo przesłać te
dane innemu administratorowi.
Użytkownik ma również prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez
Panoramę Firm bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
6. Prawo do sprzeciwu
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z
przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych
osobowych:
a. w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Panoramie Firm,
b. wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania o ile
jest związane z tym marketingiem bezpośrednim,
c. w uzasadnionym celu Panoramy Firm.
Postępowanie w zakresie rozpatrzenia sprzeciwu i wszelka komunikacja są wolne od opłat,
istnieje również możliwość wniesienia sprzeciwu drogą elektroniczną.
7. Prawo wniesienia skargi
Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w
szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11
VI. PLIKI COOKIE I INNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ PANORAMĘ FIRM
Panorama Firm korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, żeby zapewnić
optymalną obsługę wizyty Użytkownika w serwisie panoramadanych.pl, umożliwić szybszy i
łatwiejszy dostęp do informacji i zaproponować Użytkownikom coraz doskonalsze
funkcjonalności serwisu, a także w celach marketingowych oraz remarketingowych
(obejmujących niezbędne działania analityczne i zestawianie w profile marketingowe na
podstawie aktywności Użytkownika na poszczególnych podstronach serwisu
panoramadanych.pl). Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami
tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym do serwera Panoramy Firm. W
serwisie panoramadanych.pl wykorzystywane są również inne dostępne technologie,
pozwalające na zapisywanie informacji w przeglądarce Użytkownika w odpowiednich
magazynach danych (Session Storage, Local Storage), a także umieszczane są w fragmenty
kodów narzędzi analitycznych dostarczanych przez innych dostawców, które umożliwiają
zapisanie plików cookies w domenach tych usług. Przechowywana informacja lub
uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu
Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym. Informacje zawarte w plikach
cookies i podobnych technologiach uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z
innymi danymi osobowymi dostępnymi na temat danego Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie
zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach cookies lub podobnych
technologiach, może zmienić zasady dotyczące plików cookies za pomocą ustawień swojej
przeglądarki internetowej lub zastosowanie tzw. opcji opt-out na stronie dostawcy danego
rozwiązania technologicznego. Szczegółowe informacje odnoście stosowanych przez
Panoramę Firm technologii dostępne są w Polityce cookies.
VII. INNE WAŻNE INFORMACJE
1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Panorama Firm wprowadza różne środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z oferowanych usług zapewniają
stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych
osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Panoramę Firm systemy oraz procedury
są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez
Panoramę Firm dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których
dostęp jest ściśle ograniczony.
2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników może się różnić ze względu na to,
że w stosunku do danych osobowych różnych Użytkowników mogą zostać określone inne
cele przetwarzania tych danych.
Panorama Firm przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do
osiągnięcia określonych celów, tj.:
a. przez okres niezbędny dla osiągnięcia prawnie uzasadnionego interesu społecznego
w postaci prowadzenia powszechnie dostępnej bezpłatnej bazy przedsiębiorców
dostępnej w serwisie panoramadanych.pl, nie później niż przez okres do 3 lat od dnia
12
wykreślenia Użytkownika z publicznych rejestrów i ewidencji przedsiębiorców (CEIDG
i KRS);
b. w przypadku celów analitycznych i statystycznych – przez okres niezbędny dla
osiągnięcia celów związanych ze skutecznym funkcjonowaniem i rozwojem serwisu
panoramadanych.pl;
c. w przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkownika – przez okres obowiązywania
umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;
d. przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia
dokumentacji podatkowej oraz rozliczeń z tytułu realizowanych umów;
e. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych – przez
okres istnienia relacji gospodarczej z Użytkownikiem, chyba że wcześniej Użytkownik
złoży sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;
f. w przypadku innych celów opartych na prawnie uzasadnionym interesie Panoramy
Firm – przez okres niezbędny do osiągniecia tych celów.
W każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania dane
mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń lub obrony przed
nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego lub
zezwalać przepisy prawa.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych Panoramy Firm, w której
zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
3. Zmiany polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka Prywatności może ulec
zmianie. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji,
zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności. Natomiast o każdej istotnej zmianie
Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez informację umieszoną w serwisie
panoramadanych.pl lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony
danych osobowych, Panorama Firm rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie
się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności.
4. Zakres zastosowania
Niniejsza Polityk Prywatności znajduje odpowiednie zastosowanie do wszystkich serwisów
branżowych i specjalistycznych prowadzonych przez Panoramę Firm na bazie serwisu
Panorama Firm w tym w szczególności: panoramadanych.pl, budownictwo.pl, numo.pl,
firma.panoramadanych.pl.
5. Informacje kontaktowe
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z kwestiami ochrony danych osobowych lub w
celu uzyskania informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik może
skontaktować się z Panoramą Firm za pośrednictwem wiadomości wysłanej na e-mail:
iod@pf.pl lub drogą pocztową na następujący adres: Panorama Firm Sp. z o.o.
ul. Postępu 14A 02-676 Warszawa.

Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować