Forma prawna wg standardu zapisu:

 • Bez Szczególnej Formy Prawnej
 • Cechy Rzemieślnicze
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
 • Europejskie Zgrupowania Interesów Gospodarczych
 • Fundacje
 • Fundusze
 • Główne Oddziały Zagranicznych Zakładów Reasekuracji
 • Gminne Samorządowe Jednostki Organizacyjne
 • Inne Kościoły I Związki Wyznaniowe
 • Inne Niepubliczne Jednostki Organizacyjne Systemu Oświaty
 • Inne Organizacje Podmiotów Gospodarczych
 • Inne Organizacje Społeczne Lub Zawodowe
 • Inne Państwowe Lub Samorządowe Osoby Prawne W Rozumieniu Art. 9 Pkt 14 Ustawy Z Dnia 27 Sierpnia 2009 R. O Finansach Publicznych (dz. U. Z 2013 R. Poz. 885, Z Późn. Zm.
 • Inne Publiczne Jednostki Organizacyjne Systemu Oświaty
 • Instytucje Gospodarki Budżetowej
 • Instytuty Badawcze
 • Izby Gospodarcze
 • Jednostki Organizacyjne Związków Zawodowych Posiadające Osobowość Prawną
 • Jednostki Terenowe Stowarzyszeń Posiadające Osobowość Prawną
 • Kościół Katolicki
 • Kółka Rolnicze
 • Niepubliczne Gimnazja
 • Niepubliczne Placówki Systemu Oświaty
 • Niepubliczne Szkoły Artystyczne
 • Niepubliczne Szkoły Podstawowe
 • Niepubliczne Szkoły Ponadgimnazjalne
 • Niepubliczne Zespoły Szkół I Placówek Systemu Oświaty
 • Oddziały Zagranicznych Przedsiębiorców
 • Ogólnokrajowe Związki Międzybranżowe
 • Organizacje Społeczne Oddzielnie Niewymienione Niewpisane Do KRS
 • Organy Kontroli Państwowej I Ochrony Prawa
 • Organy Władzy, Administracji Rządowej
 • Osoby Fizyczne Prowadzące Działalność Gospodarczą
 • Państwowe Jednostki Organizacyjne
 • Partie Polityczne
 • Polskie Związki Sportowe
 • Powiatowe Samorządowe Jednostki Organizacyjne
 • Przedsiębiorstwa Państwowe
 • Przedsiębiorstwa Zagraniczne
 • Przedstawicielstwa Zagraniczne
 • Przedszkola Niepubliczne
 • Przedszkola Publiczne
 • Publiczne Gimnazja
 • Publiczne Placówki Systemu Oświaty
 • Publiczne Szkoły Artystyczne
 • Publiczne Szkoły Podstawowe
 • Publiczne Szkoły Ponadgimnazjalne
 • Publiczne Zespoły Szkół I Placówek Systemu Oświaty
 • Rolnicze Zrzeszenia Branżowe
 • Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
 • Samorządy Gospodarcze I Zawodowe Niewpisane Do KRS
 • Sądy I Trybunały
 • Skarb Państwa
 • Spółdzielnie
 • Spółdzielnie Europejskie
 • Spółki Akcyjne
 • Spółki Cywilne Prowadzące Działalność Na Podstawie Umowy Zawartej Zgodnie Z Kodeksem Cywilnym
 • Spółki Europejskie
 • Spółki Jawne
 • Spółki Komandytowe
 • Spółki Komandytowo-Akcyjne
 • Spółki Partnerskie
 • Spółki Przewidziane W Przepisach Innych Ustaw Niż Kodeks Spółek Handlowych I Kodeks Cywilny Lub Formy Prawne, Do Których Stosuje Się Przepisy O Spółkach
 • Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 • Stowarzyszenia
 • Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
 • Stowarzyszenia Kultury Fizycznej O Zasięgu Ogólnokrajowym
 • Stowarzyszenia Niewpisane Do KRS
 • Stowarzyszenia Ogrodowe
 • Towarzystwa Reasekuracji Wzajemnej
 • Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Uczelnie
 • Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne
 • Wspólnoty Mieszkaniowe
 • Wspólnoty Samorządowe
 • Związki Pracodawców
 • Związki Rolniczych Zrzeszeń Branżowych
 • Związki Rolników, Kółek I Organizacji Rolniczych
 • Związki Sportowe
 • Związki Stowarzyszeń
 • Związki Zawodowe
 • Związki Zawodowe Rolników Indywidualnych