Panorama Firm: członek SMB

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (SMB) zostało założone w czerwcu 1995 roku przez przedstawicieli 10 firm. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi kilkaset firm. SMB jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego (FEDMA) oraz Międzynarodowej Federacji Marketingu Bezpośredniego (IFDMA). Panorama Firm jest członkiem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB) od wielu lat i należy do grupy bazy danych.

Misją SMB jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi marketingu bezpośredniego w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej.

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego jest członkiem FEDMA (Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego), IFDMA (Międzynarodowej Federacji Marketingu Bezpośredniego), Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dzięki temu jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.
Członkowie Stowarzyszeniu Marketingu Bezpośredniego mają możliwość:
1. Wymiany wzajemnych doświadczeń między członkami w ramach działających w SMB pięciu Grup Roboczych: Agencyjnej, Bazodanowej, Interaktywnej, Telemarketingowej oraz Wysyłkowej.
2. Dostępu po preferencyjnych cenach do wszelkich badań będących w posiadaniu SMB takich jak: cykliczne „Badania Rynku Marketingu Bezpośredniego” realizowane wspólnie z TNS OBOP oraz do wyników „Badania Stawek Godzinowych w Agencjach Marketing Services” realizowanych wspólnie z firmą Deloitte.
3. Uczestnictwa na preferencyjnych warunkach w Szkole Marketingu Bezpośredniego współorganizowanej wraz z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz we wszelkich warsztatach, konferencjach i seminariach współorganizowanych przez SMB.
4. Preferencji w momencie poszukiwania partnerów i kooperantów w Polsce przez podmioty zagraniczne, które zwracają się do Biura SMB z prośbą o rekomendacje.
5. Bezpłatnej prenumeraty Biuletynu SMB.
6. Bezpłatnej publikacji artykułów i informacji dotyczących firm członkowskich w serwisie internetowym oraz w Biuletynie SMB.
7. Preferencyjnych warunków przy publikowaniu ogłoszeń – zarówno prasowych (w Biuletynie) jak i internetowych (na stronie: www.smb.pl).
8. Korzystania z pomocy sądu koleżeńskiego, z ekspertyz biegłych w sporach sądowych i możliwość deponowania materiałów przetargowych.
Panorama Firm jest członkiem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB) i należy do grupy baz danych.

Do SMB należą firmy wykorzystujące w swej działalności techniki marketingu bezpośredniego, jak również agencje marketingu bezpośredniego i reklamowe, brokerzy baz danych, firmy telemarketingowe, firmy wysyłkowe i katalogowe, firmy typu fulfilment oraz przedsiębiorstwa usługowe, firmy produkcyjne oraz działające w branży internetowej i nowych mediów. SMB pełni wiodącą rolę w identyfikowaniu, planowaniu i rozwiązywaniu spraw dotyczących marketingu bezpośredniego.

SMB stawia sobie za cel ustanowienie i promowanie obowiązujących w świecie standardów działania i poziomu usług oraz aktywny udział w zagwarantowaniu ich przestrzegania w celu ochrony klienta oraz rozwoju rynku. SMB zapewnia swym członkom pomoc w realizacji wspólnych celów oraz kształtuje pozycję marketingu bezpośredniego jako nieodłącznego elementu obrotu gospodarczego. SMB stanowi forum wymiany doświadczeń. SMB zabiega o miejsce w świadomości zarówno firm, jak i konsumentów. SMB jest organizmem przyczyniającym się do wzrostu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Członkostwo w SMB stanowi element korzystnie wpływający na wiarygodność firmy, a dla jej klientów gwarancją, że mają do czynienia z przedsiębiorstwem działającym zgodnie z etyką zawodową i przestrzegającym obowiązującego prawa. Logo SMB, którym mają prawo posługiwać się członkowie to prestiżowy symbol przynależności do ekskluzywnej organizacji identyfikującej się z najwyższą jakością i szczególną troską o przestrzeganie zasad etycznego profesjonalizmu.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat naszej oferty? Zapytaj naszego konsultanta o bazę danych Panoramy Firm, wypełnij formularz zapytania o bazę danych.

Nie trać więcej czasu!

Podpowiemy ci jakie rozwiązania dobrać abyś docierał do odpowiednich osób decyzyjnych.

Chcę się skonsultować